Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Miasto i Gminę Skępe, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 156, poz. 1817 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013 r., poz. 589);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK MIESZKANIOWY

 

na podstawie tylko jednego z niżej wymienionych tytułów (art. 2.1., z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych) :

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do laokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
KRYTERIUM DOCHODOWE

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotęnajniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.).

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się: wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okreslonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z gospodarstwa rolnego: ustala się na podstawie powierzcni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.).

Dochód z działalności gospodarczej:  ustalamy na podstawie złozonego przez wnioskodawcę (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 KK) oświadczenia o uzyskanych dochodach w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Do dodchodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz.60).

 

KRYTERIUM METRAŻOWE

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierchnia użytkowa lokalu, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza normatywnej powierzni(powierzchnia określona ustawowo) o więcej niż :

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzcni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%
Ilość osób powierzchnia normatywna dopuszczalne przekroczenie +30% dopuszczalne przekroczenie +50%
1 35 m2 45,5 m2 52,5 m2
2 40 m2 52,0 m2 60,0 m2
3 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
4 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
5 65 m2 84,5 m2 97,5 m2
6 70 m2 91,0 m2 105,0 m2

Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób - dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

 

GOSPODARSTWO DOMOWE

 

Jest to gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małzonkiem i inymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15 % (20 %*) dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 1 - osobowym,
 • 12 % (15 %*) dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
 • 10 % (12 %*) dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 - osobowym i większym.

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku gdy użytkowa powierzchnia lokalu mieszkalnego jest mniejsza od normatywnej powierzchni lokalu, wysokość dodatku mieszkaniowego jest równa różnicy między wydatkami na mieszkanie faktycznie ponoszonymi przez gospodarstwo domowe ubiegające się o dodatek mieszkaniowy, a kwotą równą części dochodów gospodarstwa domowego. W przypadku gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest równa lub większa niż powierzchnia normatywna, wówczas należy brać pod uwagę wydatki ponoszone na normatywną powierzchnię lokalu. Aby je obliczyć, należy sumę wszystkich wydatków podzielić przez liczbę m2 powierzchni użytkowej a następnie pomnożyć przez liczbę m2 powierzchni normatywnej.

W przypadki braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje swię następujące wydatki:

 • brak centralnego ogrzewania : cena 5 kilowatogodzin (razy) liczba m2 zajmowanej powierzchni lokalu, ale nie większej niż określona ustawowo powierzcnia normatyna lokalu.
 • brak centralnie ciepłej wody : cena 20 kilowatogodzin (razy) liczba osób w gospodarstwie domowym.
 • brak instalacji gazu przewodowego : cena 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym (plus) po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni - Uchwała nr X/75/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wysokości dodatku mieszkaniowego.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.

 

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY ?

 

Gdzie załatwić sprawę :

Jeśli chcesz otrzymać informację, otrzymać wniosek, złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem ul. Kościelna 2 pokój nr 20.

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

poniedziałek 1200- 1530
wtorek 1200- 1700
środa 730- 1100
czwartek 730- 1100
piątek 730- 1100

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (54) 287-85-52.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmowane są do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.
 3. Dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę założenia wniosku, np.
 • zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (druk do pobrania w MGOPS) - dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą - dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty.
 • trzy ostatnie odcinki renty(emerytury), decyzję lub zaświadczenie z ZUS - dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
 • decyzja przyznająca świadczenie rodzinne - dot. osób pobierających świadczenia rodzinne.
 • zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium - dot. studentów wyższych uczelni.

Z pobranym wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego odwiedzamy administrację domu. Musi ona potwierdzić dane, takie jak: adres zamieszkania (pkt. nr 2 wniosku), nazwa i siedziba zarządcy domu (pkt nr 3 wniosku), tytuł prawny do zajmowanego lokalu (pkt nr 4 wniosku), powierzchnia uzytkowa lokalu (pkt nr 5 wniosku), sposób ogrzewania lokalu i wody (pkt nr 7-8-9 wniosku), kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc czyli miesiąc, w którym składamy wniosek (pkt nr 12 wniosku).

 

Organ rozpatrujący wniosek może zażądać od nas przedstawienia:

 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu socjalnego albo zamiennego,
 • aktualnego aneksu czynszowego,
 • faktury VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

 

Właściciele domów jednorodzinnych obowiązkowo do wniosku dołączają:

 • zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego,
 • rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

Wywiad środowiskowy:

Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Może on żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Termin i sposób załatwienia:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie otrzymania dodatku mieszkaniowego w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wypłata dodatku mieszkaniowego:

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny